Moons doctrine - de goddelijke beginselen

De Nederlandse vertaling van de goddelijke beginselen is van de hand van T. Verheyden, erepresident van de Unification Church in Holland.

  1. Alle godsdiensten zijn door Gods voorzienigheid ontstaan en hebben gediend om het bewustzijn van de mensen te verlichten. Het Joodse christendom is echter een directe openbaring, terwijl de andere godsdiensten indirecte openbaringen zijn. Ons doel is dan ook om alle geestelijke stromingen, en met name de christelijke kerken, te verenigen.
  2. De bijbel is wel een waarheid maar niet de waarheid. De bijbel wordt niet afgewezen maar opnieuw uitgelegd en zodoende in overeenstemming gebracht met de gedachten van Moon.
  3. Er is geen drie-enige God. Jezus is de vaderlijke vertegenwoordiger van God, en de Heilige Geest is de moederlijke God zelf. Jezus en de Geest zijn dan “onze ware ouders”.
  4. Jezus is de grootste profeet geweest, maar hij is te vroeg vermoord om zijn taak te kunnen volbrengen. Hij heeft wel de geestelijke verlossing bereikt maar niet de stoffelijke verlossing. Hij heeft de helft gedaan en Moon doet de andere helft.
  5. Er zijn drie stadia in het geestelijk leven: het formatiestadium, het proefstadium en het volmaakte stadium. Jezus was een mens in het volmaakte stadium en Moon is dat ook.
  6. Adam en Eva hadden geslachtsverkeer zonder dat ze getrouwd waren. Dat is de erfzonde. De aartsengel Lucifer had geslachtsverkeer met Eva. Dat was de zondeval. Lucifer werd daardoor de duivel.
  7. Elke mens moet voor zijn zonden boeten. Satan eist de mens als zijn eigendom op. Hij zal de mens niets vergeven. Hij vraagt 100 % betaling, en als dat niet vrijwillig gebeurt zal hij die in de vorm van ziekte, pijn, zorg, angst, neerslachtigheid en andere spitsvondige methodes van ons eisen. De betaling aan de duivel heet restitutie. Het is een vergoeding of boete. Dat kan door middel van vasten. Het is gemakkelijker in dit leven te betalen dan daarna, want een lichaam kan dat beter dan een geest.
  8. De mens moet ook voor zijn zonden betalen aan God, omdat God de mens soms even zwaar beproeft als de duivel. Maar God eist geen 100 % maar slechts 5 %. Het vraagt toch een uiterste toewijding. Men moet zichzelf zodoende verlossen. Als men de 5 % niet haalt is er een herkansing.
  9. Na de dood leeft de menselijke geest in de geestenwereld. We vormen onze eeuwige geest door de kwaliteit van ons leven op aarde.
  10. De wederkomst van Jezus, zoals de bijbel die aankondigt, is niet te verwachten. Moon is de heer van de wederkomst. De nieuwe eeuw is aangebroken. De heer van de wederkomst zal over hemel en aarde regeren met goddelijke waarheid en vaderlijke liefde, en zijn koninkrijk zal voor altijd duren. Zo komt één universele wereld van broederschap.

Het symbool van de UC is een vierkant met de zon erin en een wiel er omheen. Daarmee wordt de eenwording van het christendom met alle religies uitgebeeld. De twaalf stralenbundels zijn de twaalf poorten van het nieuwe Jeruzalem. De binnenste cirkel is God, en de buitenste pijlen geven de werking van geven en nemen aan.